Usługi księgowo – rozliczeniowe m.in.:

 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych.

W ramach danych ewidencji sporządzane będą m.in.:

 • ewidencja sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • miesięczne i roczne sprawozdania finansowe,
 • przekazy bankowe do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • rozliczenia z ZUS – płatnik, przekaz elektroniczny,
 • obowiązkowe sprawozdania statystyczne dla GUS,
 • deklaracje do Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON i innych instytucji państwowych,
 • wnioski kredytowe do banku,
 • rozliczenia dywidend, kosztów właścicieli.

Dodatkowo klient otrzymuje m.in.:

 • dostęp do wybranych zestawień deklaracji i raportów poprzez on-line,
 • pomoc w sporządzaniu remanentu,
 • w ramach stałej umowy odbiór dokumentów bezpośrednio z siedziby klienta,
 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie Klienta w instytucjach państwowych,
 • inne usługi według indywidualnych ustaleń z klientem,

Usługi kadrowo – płacowe m.in.:
prowadzenie akt osobowych pracowników wraz z niezbędnymi ewidencjami m.in.:

 • zakładanie, prowadzenie oraz bieżąca kontrola prawidłowości zawartości akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie kartotek pracowników: karty ewidencji czasu pracy, kartoteki urlopowe, karty wynagrodzeń,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych przerw w czasie pracy (wykorzystanych urlopów, zwolnień lekarskich itp.),
 • przekazywanie klientowi ważnych dat/ terminów wynikających z dokumentacji personalnej oraz terminów podatkowych,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP oraz badań lekarskich,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

rozrachunki z tytuły wynagrodzeń wraz z miesięcznymi/rocznymi deklaracjami do ZUS i US m.in.:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniu (PIT 11, PIT 4R, PIT 8, PIT 8A itp.),
 • naliczanie i sporządzanie listy płac wraz z przygotowywaniem przekazów bankowych na wynagrodzenia i imiennymi raportami osób ubezpieczonych (RMUA),
 • rejestracja, dokonywanie zmian i wyrejestrowań do ZUS ubezpieczonych i członków ich rodzin
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji i raportów (DRA, RCX, RNA, RZA, IWA, itp.).

sporządzanie regulaminów wewnętrznych m.in.:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagrodzeń,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • normy przydziału odzieży i środków higieny osobistej wraz z imiennymi kartami tego przydziału.

pozostałe usługi kadrowe m.in.:

 • przygotowywanie dla właściciela wszelkiego rodzaju sprawozdań, analiz kadrowych,
 • doradztwo w zakresie kodeksu pracy, oraz pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,

Pozostałe usługi m.in.:

 • sporządzanie rozliczenia o zwrot VAT-u za materiały budowlane,
 • sporządzanie wykazów do Urzędu Marszałkowskiego celem ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska,
 • sporządzani korekt dokumentów ZUS (zawiadomienia o błędach w dokumentacji ZUS),
 • jednorazowe zlecenia: uporządkowanie akt, sporządzenie wewnętrznej dokumentacji,
 • wypełnianie dokumentów do ZUS (renta, świadczenie chorobowe i wypadkowe, kap. początkowy, wnioski o nie zaleganie itp.),
 • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy: o przyjęcie pracownika na staż, o prace interwencyjne, o refundację stanowiska pracy itp. wraz z bieżącą kontrolą wykonania postanowień umowy,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • przesyłanie sprawozdań i innych dokumentów drogą elektroniczną.

Dotacje Unijne

 • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy: o przyjęcie pracownika na staż, o prace interwencyjne, o refundację stanowiska pracy itp. wraz z bieżącą kontrolą wykonania postanowień umowy,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.